مقدمه

خوانندگان گرامی! به وب سایت رسمی «انجمن فرهنگی صبا» خوش آمدید

انجمن فرهنگی صبا در ماه اکتبر سال 2013 به همت جمعی از فرهنگیان و دلسوزان مردم ما در شهر زوریخ سوئیس تأسیس گردیده و بصورت رسمی ثبت و راجستر گردیده است. این انجمن متعلق به هزاره های مقیم سوئیس میباشد.

 انجمن فرهنگی صبا یک مجمع یا نهاد مستقل بوده و وابسته به هیچ حزب و جریان سیاسی نمی باشد. هدف از تشکیل این انجمن پاسداری از ارزش های فرهنگی، ایجاد ارتباط و همکاری میان مردم، فعالیت های فرهنگی و آموزشی میباشد. در واقع نیازمندی های انسان در یک جامعه، در عرصه های مختلف زندگی، آنان را وادار میکنند تا برای رفع مشکلات و نیازمندی های شان راه حل پیدا کنند و وسیله مورد نیاز شانرا بخاطر رفع مشکلات شان خلق یا اختراع کنند. درواقع نیازمندی های مادی و معنوی بشر باعث اختراع وسائیل و تشکیلات اجتماعی میگردد. انجمن فرهنگی صبا نیز بنابر نیازمندی و ضرورت مردم ما تأسیس گردیده، زیرا ما در یک جامعه ای زندگی میکنیم که فرهنگ شان متفاوت تر از فرهنگ ما میباشد و ما نیاز داریم که از فرهنگ، زبان، مراسم و محافل ملی و محلی خویش پاسداری کنیم و آن را به نسل آینده مان آموزش دهیم. زیرا ملیت های مختلف دنیا از روی فرهنگ، زبان و عنعنات شان شناخته میشوند.

انجمن فرهنگی صبا دارای یک اساسنامه میباشد که اهداف انجمن را مفصل توضیح داده و وظایف و مکلفیت های مسئولین انجمن در آن مشخص گردیده. عضویت در انجمن فرهنگی صبا هیچ محدودیتی ندارد و هر فردی که اساسنامه انجمن را  بپذیرد و مطابق آن عمل کند، میتواند عضو انجمن فرهنگی صبا گردد و نظر به توانایی خود در یکی از بخش های انجمن سهم بگیرد و فعالیت نماید.